Lotusone

Làm giảm các biểu hiện viêm trong các bệnh da đáp ứng với corticosteroid.